Saturday, November 21, 2009

Ciri-Ciri Pentadbiran Organisasi Islam Berteraskan Prinsip Ubudiah, Masuliyyah & ItqanTiga prinsip yang perlu diamalkan di dalam Pentadbiran dan Organisasi Islam:

I. Prinsip Ubudiah (Pengabdian Diri Terhadap Allah)

II. Prinsip Masuliyyah (Kepertanggungjawaban)

III. Prinsip Itqan (Kecemerlangan)

Prinsip Ubudiah

Prinsip Ubudiah atau konsep bekerja kerana Allah ialah untuk meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang akan juga memperolehi ganjaran pahala di akhirat.

Dengan menghayati prinsip ini diharap seseorang anggota (ahli) organisasi akan menjadi ikhlas dalam kerja mereka dan keikhlasan hati adalah penggerak utama ke arah kesungguhan bekerja dan peningkatan prestasi.

Bagi menjadikan kerja yang dilakukan sebagai ibadah, ianya perlu memenuhi beberapa syarat iaitu:

1) Pekerjaan tidak melanggar atau bercanggah dengan hukum syarak.

2) Pekerjaan mestilah disertakan dengan niat yang baik dan ikhlas kerana Allah S.W.T semata-mata.

3) Amalan atau kerja hendaklah dikerjakan seelok-elok atau sebaik mungkin (tekun dan cekap)

4) Ketika membuat kerja hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti: amanah, adil dan bertanggungjawab.

5) Bekerja jangan sampai mengganggu atau melalaikan ibadah pokok seperti solat, puasa dan sebagainya.

Bagi meningkatkan Ubudiyyah seseorang anggota organisasi perlulah membentuk diri dengan akhlak mulia dan peningkatan ibadah melalui:

i. Beriman dan bertaqwa

ii. Menghiasi diri dengan sifat-sifat Mahmudah (Terpuji)

seperti: taubat, Takut Akan Allah Taala, Zahid, Sabar, Mensyukuri Nikmat, Ikhlas, Tawakal, Kasih Kepada Allah Taala, Redha Akan Qadha Allah Taala dan Ingatkan Mati. Dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat Mazmudah (Tercela)

seperti Takabbur, hasad Dengki, Marah, Bakhil dan Kasihkan Harta, Cintakan kemegahan, Cintakan Dunia, Mengkagumi Diri, Ria’, Luba/ Lahap Makanan Dan Banyak Bercakap.

iii. Sentiasa meningkatkan amal ibadah yang dituntut antaranya: Membaca dan memahami Al-Quran,

Mengerjakan Solat-solat Sunah Sperti Tahajjud, Witir dan sebagainya.

iv. Bersifat pemurah dan tolong-menolong di dalam kerja-kerja kebajikan.

v. Benci dan menjauhkan diri dari terlibat di dalam kerja-kerja kemungkaran dan maksiat.

Prinsip Masuliyyah

Prinsip Masuliyyah atau “Accountability” ialah menuntut seseorang pegawai dan kakitangan dan ahli organisasi supaya sentiasa berwaspada dan bertanggungjawab ke atas apa yang mereka lakukan atau belanjakan kerana mereka adalah “Accountable” iaitu akan diperiksa dan disoal bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan.

Prinsip Itqan

Prinsip Itqan iaitu bekerja ke arah mencapai perkhidmatan dan pengurusan cemerlang. Prinsip ini amat dituntut oleh Islam. Jujungan Besar Nabi Muhammad S.A.W ada bersabda.

Ertinya: “Allah sangat menyukai mana-mana hambaNya bila melaksanakan sesuatu kerja, melakukan dengan penuh kecemerlangan.”

Kesedaran terhadap kualiti dan produktiviti di dalam perkhidmatan perlu ada pada setiap anggota organisasi. Setiap anggota dikehendaki mengutamakan kualiti dan produktiviti di dalam memberi perkhidmatan. Bagi menghasilkan perhidmatan yang berkualiti mestilah memenuhi beberapa ciri antaranya ialah ketetapan masa, perkhidmatan yang cepat, kebolehpercayaan, sifat tanggungjawab dan ketetapan fakta.

Kod Etika Perkhidmatan yang menekankan :

1. Profesionalisme

2. Bertindak sebagai satu pasukan

3. Kecemerlangan dan Keunggulan

4. Berhemah dan Berwibawa

5. Pembelajaran Berterusan

Ciri-ciri Profesionalisme :

1. Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas.

2. Bertanggungjawab dan gigih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan, di samping menjamin kualiti.

3. Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta berkemampuan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

4. Integriti dari segi objektif, tidak bias dan tidak mementingkan diri.

5. mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, berkarisma, bermotivasi, berdaya saing dan akauntibiliti.

Ciri-ciri Bertindak Sebagai Satu Pasukan ialah :

1. Bertindak ke arah satu wawasan (vision).

2. Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti organisasi.

3. Berkongsi pengalaman, maklumat , ilmu dan pengetahuan.

4. Sentiasa menjaga imej organisasi.

5. Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama dan saling hormat-menghormati.

Ciri-ciri Kecemerlangan dan Keunggulan ialah :

1. Berusaha untuk melakukan yang terbaik.

2. Sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja.

3. Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan.

4. Keupayaan memperlajari pelbagai kemahiran (multiple skills) bagi menjalankan pelbagai tugas (multiple tasks).

Ciri-ciri Berhemah dan Berwibawa :

1. Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

2. Bertimbangrasa, mesra, adil dan saksama.

3. Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan.

4. Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi.

5. Bersedia mendengar teguran dan kritikan.

6. Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa.

Ciri-ciri Pembelajaran Berterusan ialah :

1. Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain ke arah penambahbaikan.

2. Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri.

3. Sentiasa mengglakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri.

4. Sentiasa berusaha memupuk bakat individu.

5. Tidak segan untuk berjaya


No comments:

Post a Comment